Warunki ogólne:

1.     Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma AMEX P.P.H.U. Michał Odrakiewicz zwana dalej Sprzedającym.

2.     Ceny towarów są podane w złotych polskich.

3.     Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

4.     Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

5.     Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu.

6.     Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją.

7.     Zamówienia realizowane są na terenie Polski i wybranych krajów Europejskich.

 Składanie i realizacja zamówień

1.     Warunkiem realizacji zakupów jest wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronach naszego sklepu.

2.     Każde zamówienie jest potwierdzane. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3.     Nie realizujemy zamówień na pieczątki z godłem lub odwzorowywane ze skanu pieczątki chyba, że zostaną do nas dostarczone odpowiednie dokumenty upoważniające do wykonania takiej pieczątki.

4.     Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

5.     Koszty transportu zamówień pokrywa kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki darmowej dostawy opisane w punkcie ………..

6.     Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.     Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.     Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności powoduje utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

9.     Rozładunek towaru jest w zakresie firmy spedycyjnej, a jego wniesienie do obiektu jest po stronie Kupującego.

Termin realizacji zamówień

1.     Realizacja zamówień następuje w przeciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, zależnie od wybranego towaru lub usługi.

2.     Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie (w przypadku chwilowego braku towaru okres oczekiwania może ulec wydłużeniu).

3.     O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana na trzy sposoby:

  • płatność przy odbiorze w naszym wybranym punkcie
  • przedpłata 100% przed wysyłką towaru, po otrzymaniu, której realizujemy dostawę
  • płatność przy dostawie ( usługa "za pobraniem" jest możliwa do wartości zakupionego towaru nie przekraczającego 500,00 zł netto)
  • przelew 14 dni - w przypadku sprawdzonych i zaufanych odbiorców

Gwarancje

1.     Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe na co potwierdzeniem jest faktura VAT.

2.     W przypadku wystąpienia wady należy skontaktować się ze sprzedającym.

3.     Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje montażu i konserwacji urządzeń.

4.     Urządzenie zgłoszone do naprawy powinno być czyste, w przeciwnym wypadku naprawa nie będzie wykonana lub użytkownik zostanie obciążony kosztami czyszczenia urządzenia.

5.     Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wykonanych nie właściwym użytkowaniem

6.     Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

- napraw i przeróbek urządzenia dokonywanych przez osoby nie uprawnione przez gwaranta

- niewłaściwego montażu, nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji

Reklamacje i zwroty

1.     W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.

2.     W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.

3.     Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura VAT.

4.     Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod indywidualne zamówienie klienta. Zwracany towar musi posiadać nie zniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie nosić śladów użytkowania. Zwrot towaru odbywa się na koszt zamawiającego pod wskazany adres. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

5.     Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

6.     Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru.

7.     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

8.     Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisie i cenach towarów. 

Postanowienia końcowe

1.     W sprawach spornych właściwą instancją odwoławczą jest Sąd Rejonowy w Poznaniu - ?

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3.     Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

4.     Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.